Beszállítói ÁSZF

Kész Hotel és Konferencia Menedzsment Kft. Szerződési Feltételei

termék adásvétel, megbízás, szolgáltatási szerződés

Jelen szerződéses feltételek a Kész Hotel és Konferencia Menedzsment Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 6., adószám:14472707-2-03, a továbbiakban Megrendelő), mint megrendelő, vevő, vagy megbízó által kötött adásvételi, szolgáltatási, megbízási vagy egyéb olyan szerződések részét képezi, amelyekhez a Felek a jelen szerződéses feltételeket csatolták:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 A jelen szerződéses feltételek alapján amennyiben a Megrendelő és a termék eladója (a továbbiakban Beszállító) között bármely ingó dolog (a továbbiakban Termék) értékesítésére irányuló szerződés jön létre, a Ptk. az adásvételre vonatkozó szabályait kell a jelen szerződéses feltételekben rögzített eltérésekkel alkalmazni.
1.2 Amennyiben a Megrendelő és a szolgáltatást nyújtó Fél (a továbbiakban Szolgáltató) között bármilyen szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre, a Ptk. a megbízási szerződésre vagy a vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait kell a jelen szerződéses feltételekben rögzített eltérésekkel alkalmazni.
1.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéses feltételeket azok közös értelmezését és megvitatását követően, kölcsönös egyetértésben határozták meg és fogadták el, az esetleges eltérésekben írásban állapodtak meg, erre tekintettel a jelen okirat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerinti általános szerződési feltételnek.

2. A TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2.1 A Felek a fejezetben rögzített szabályokat abban az esetben alkalmazzák, amennyiben a szerződés tárgya Termékek adásvétele:
2.2 A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére
2.3 A Beszállító a jelen szerződés alapján a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak, a Termékre érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, minőségi bizonyítvánnyal igazolt I. osztályú minőségű, hiba- és hiánymentes, határidőben történő teljesítésre köteles.
2.4 Amennyiben a Szerződő Felek eltérően nem állapodnak meg, a teljesítés helye a Megrendelő telephelye.
2.5 A Beszállító vállalja, hogy az ajánlatban rögzített egységárak a szerződés teljesítéséig változatlanok maradnak, függetlenül az esetleges alapanyag-ár, jogszabályváltozás vagy bármely egyéb, a jelen szerződés aláírását követően bekövetkező eseménytől.
2.6 A Termék átvételéhez szükséges bizonylatok, amelyek nélkül a Terméket és a számlát a Megrendelő nem fogadja be, a következők:
– szállítólevél
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szállítólevél kizárólag abban az esetben alkalmas a Termék átvételének igazolására, ill. számla kibocsátására, amennyiben azon a Megrendelő képviselője az átvételt tanúsító aláírása és bélyegzője szerepel
2.7 A Beszállítót a szerződés teljesítéséért díjazás illeti meg (a továbbiakban Ár).
2.8 A szerződés teljesítése a Beszállító részéről a Termék átadásával, a Megrendelő részéről a termék átvételével valósul meg. Az átadás-átvétel megtörténtét a Megrendelő képviselője által aláírt és lepecsételt szállítólevél igazolja.
2.9 A Termék Árának megfizetése vagy a szállítólevél aláírása nem jelenti a Termék minőségének Megrendelő általi elfogadását, és bármely fizetés a Megrendelő mindazon jogainak fenntartásával történik, melyek a Beszállító hibás teljesítése (ideértve korlátozás nélkül a Termék Megrendelő által nem ismert rejtett hibáját), vagy egyéb szerződésszegése esetén érvényesíthetőek.
2.10 A Termék feletti rendelkezési jog, a kárveszélyviselés, és a Termék tulajdonjoga a Megrendelőre a Termék átadás-átvételével egyidejűleg száll át a teljesítési helyként megjelölt szállítási célállomáson. A teljesítési helyig történő szállítás során a Termék elvesztéséből, sérüléséből származó kockázatot a Beszállító viseli.
2.11 A szerződésben meghatározott mennyiségen túli teljesítések esetén a többletért a Megrendelő csak akkor köteles fizetni, ha erre még a teljesítés előtt írásban kötelezettséget vállalt.
2.12 Amennyiben a termék fuvarozása is a Szállító feladata a Felek az alábbi szabályokban állapodnak meg:
2.12.1 a Termék átadás-átvétele a szállító járműről lerakodva a Megrendelő által meghatározott helyen, rendes munkaidőben vagy előre egyeztetett időpontban történik.
2.12.2 A Termékért való kárveszélyviselés a fuvarozótól való átvétellel egyidejűleg száll át a Megrendelőre;
2.12.3 A Szállító köteles biztosítani, hogy a Termékre legalább az Ár összege erejéig fuvarozási biztosítás kerüljön megkötésre;
2.12.4 A Felek a fuvarozó az átadáskor jelen lévő képviselőjét a Megrendelő képviselőjének tekintik, aki jogosult a Megrendelő képviseletében minden az átadáskor felvételre kerülő okmányt aláírni.

4. A SZOLGÁLTATÁSI, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1 A Felek a fejezetben rögzített szabályokat abban az esetben alkalmazzák, amennyiben a szerződés tárgya bármilyen típusú szolgáltatás nyújtása:
3.2 A Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre – a Felek megállapodásától függően – a Ptk. a vállalkozási vagy a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait alkalmazzák. A Felek megállapodása hiányában a Felek a Ptk. a Vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályait alkalmazzák.
3.3 A Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés szerinti Szolgáltatás elvégzésére megfelelő jogosultsággal (ideértve a tevékenység ellátásához szükséges szakmai/ hatósági nyilvántartásokban való szereplést), szakértelemmel és eszközökkel rendelkezik.
3.4 A Szolgáltató alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Szolgáltató az alvállalkozói munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. A Szolgáltató alvállalkozói további szubalvállalkozói szint igénybevételére nem jogosultak.
3.5 Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő helyiségeiben is végez tevékenységet, köteles az érintett Létesítmény házirendjét, munkavédelmi előírásait megismerni és az abban foglaltakat betartani. Amennyiben a Szolgáltató a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő 10.000.-Ft összegű hibás teljesítési kötbért jogosult érvényesíteni alkalmanként.
3.6 A Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét a mindenkor érvényben lévő, és az adott tevékenységi körre vonatkozó magyar és EU-s jogszabályok, műszaki előírások és szabványok betartása mellett, I. osztályú/ megfelelő minőségben köteles elvégezni.
3.7 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységére vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet hatályában köteles fenntartani a szerződés teljes időtartama alatt. Amennyiben a Szolgáltató felelősségbiztosítás nélkül marad a szerződés fennállása alatt, azt haladéktalanul jelentenie kell Megrendelőnek. A felelősségbiztosítás nélküli munkavégzés Megrendelő érdekkörében súlyos szerződésszegésnek minősül, és azonnali, rendkívüli felmondást eredményez. A Szolgáltató kárfelelősségét a biztosítás összege nem korlátozza, a biztosítás összegét meghaladó káreseményekért korlátlanul felelős.
3.8 Abban az esetben, ha az egyes munkafolyamathoz részben, vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, a Szolgáltató az átvett anyagért – a Megrendelő és a Szolgáltató között írásbeli bizonylattal alátámasztott átadás-átvételt követően – felelősséggel tartozik (a kárveszélyviselés a Szolgáltatóra száll át). A Megrendelőtől átvett anyagra vonatkozóan, annak átadás-átvételekor tehet a Szolgáltató mennyiségi és minőségi kifogást.
3.9 A szerződés teljesítése a Szolgáltató részéről a Szolgáltatás teljesítésével, a Megrendelő részéről pedig az átvétellel valósul meg. Az átvétel feltétele, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos teljes körű dokumentáció (a Szolgáltatás tárgyától függően többek között a megvalósulási tervek, elvégzett tesztek, ellenőrzések jegyzőkönyvei, a szerződés keretében beépített berendezések teljesítménynyilatkozata, jótállási jegye), amelyek a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenek, Megrendelő részére átadásra kerülnek.

Amennyiben a Szolgáltató valamely hatósági eljárásban való képviseletet is ellát, abban az esetben az érintett hatóság végleges, korlátozásoktól és kikötésektől mentes engedélyét/tevékenységet jóváhagyó dokumentumát köteles a teljesítési határidőt megelőzően a Megrendelő részére átadni.
Az átadás-átvétel megtörténtét a Megrendelő által kiállított, Megrendelő és Szolgáltató képviselője által is aláírt és lepecsételt teljesítésigazolás igazolja.

3.10 A Szolgáltatót a szerződés teljesítéséért díjazás illeti meg (a továbbiakban: Díj).
3.11 A Díj a Megrendelő és a Beszállító között létrejött szerződés Szállító hiánytalan és kifogástalan minőségben való teljesítése esetén érvényes, és a szerződés szerinti teljesítéséig változatlan.
3.12 A Szolgáltató kijelenti, hogy a Díjat, ill. tételes elszámolás esetén az egységárakat a feladat és a helyszín teljeskörű ismeretében határozta meg. A Díj/ egységárak valamennyi esetben magukba foglalják valamennyi anyag, munkaerő, kötőelem, segédanyag, gép, eszköz, emelő, munkaállvány, kiszállási, utazási és ellátási költség, javítási költség, jogszabályváltozáson vagy a forint esetleges árfolyam-, és jogszabályváltozásokon alapuló többletköltségeket még akkor is, ha ezek a költségvetésben vagy a feladat leírásában nincsenek külön feltüntetve vagy részletezve.

4. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

4.1 A Beszállító/Szolgáltató számlát a Termék adásvétel esetén a Megrendelő képviselője által aláírt és lepecsételt szállítólevél, míg Szolgáltatás esetén a Megrendelő és Szolgáltató képviselője által is aláírt és lepecsételt teljesítésigazolás alapján jogosult kiállítani.
4.2 A számla benyújtásának módja és helye: postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményként, vagy a Beszállító/Szolgáltató által személyesen, mindkét esetben az alábbi címre:

KÉSZ Hotel és Konferencia Menedzsment Kft.
Adószám: 14472707-2-03
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.

Elektronikus számla küldési címe: kecskemet@fourpointskecskemet.com

A számla benyújtását követően a Megrendelő a számlát érkezteti, és formai megfelelőség esetén pénzügyi engedélyszámmal látja el (a számla nyilvántartásba vétele).
A Beszállító/Szolgáltató a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a számla minden, a Megrendelővel szembeni követelését tartalmazza.

A számla nyilvántartásba vételével – annak napján – válik a számla befogadottá. A Megrendelő a számla befogadásáról külön értesítést nem küld.

A Felek rögzítik azonban, hogy amennyiben a számlát nem a fenti módon nyújtják be a Megrendelőhöz, úgy a számla kiállításához sem pénzügyi, sem jogi szempontból nem fűződik joghatás, és a Megrendelővel szemben nem keletkezik követelés. Rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla formailag nem megfelelő, vagy a Beszállító/Szolgáltató teljesítésével kapcsolatban időközben kifogás merül fel, a Megrendelő a számla befogadását visszautasítja, és azt – a kifogás indoklása kíséretében – visszaküldi a Beszállítónak/Szolgáltatónak. A számla befogadásának visszautasítása a követelés vitatását jelenti.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési és egyéb határidők kezdő időpontja a számla nyilvántartásba vételének napja. Erre való a Megrendelő fizetési kötelezettségének időpontjára a számla nyilvántartásba vételének időpontja, illetve a jelen szerződés fizetési határideje irányadó.
4.3 Számlák fizetési határideje: a Felek közötti szerződésben, megrendelésben rögzített időszak, ennek hiányában 30 nap.
4.4 Szerződésszerű fizetési határnapnak (teljesítési időpontnak) az a nap minősül, amely napon a számla összegét a Megrendelő bankszámlájáról leemelik (megterhelés napja).
4.5 Amennyiben a Megrendelőnek a jelen szerződésen kívül, bármilyen címen követelése keletkezik a Beszállítóval/Szolgáltatóval szemben, úgy azt a Beszállítóval/Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásba jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni.
4.6 A Szerződő Felek megállapodnak abban, és a Beszállító/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben fennálló, jelen szerződésből eredő követelését nem jogosult harmadik személyre engedményezni, faktoriáltatni. Nem jogosult továbbá a jelen szerződésből eredő követelését bármely módon megterhelni, vagy azt biztosítékképpen felajánlani. A Beszállító/Szolgáltató a Megrendelő által befogadott számlával igazolt, elismert és lejárt követelését kizárólag a Megrendelő előzetes tájékoztatása, és a Megrendelő hozzájárulása mellett jogosult engedményezni, faktoriáltatni vagy megterhelni. Az engedményezéshez való hozzájárulást kizárólag a Megrendelő pénzügyi igazgatója jogosult írásos formában megadni az engedményezési szerződés eredeti, vagy hiteles másolati példányának a Megrendelő címére, postai úton, ajánlott, tértivevényes levélként történt megküldését követően. E hozzájárulás nélkül az engedményezés a Megrendelővel szemben nem lép hatályba, és azt a Megrendelő nem köteles tudomásul venni. A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a hozzájárulás nélküli engedményezés esetén a Megrendelő – a kétszeres teljesítés veszélyének elkerülése érdekében – a teljesítést mindaddig jogosult megtagadni, amíg a tényleges jogosult személye a felek megállapodása, vagy bírósági ítélet útján megnyugtatóan nem tisztázódik. Ilyen esetre a Megrendelő nem esik késedelembe, és nem köteles késedelmi kamatot fizetni.
4.7 Késedelmes számlafizetés esetén Beszállító/ Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, KÖTBÉR

5.1 A Beszállító/Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért.
5.2 A Beszállítót/Szolgáltatót a Felek között létrejött szerződésben, megrendelésben rögzített időtartamú, ennek hiányában szállítólevélen, teljesítésigazoláson megjelölt időponttól számított fél év jótállási kötelezettség terheli.
5.3 Amennyiben a Beszállító/Szolgáltató hibásan teljesít, a javítást a Megrendelő szavatossági igénybejelentése rövid úton (faxon, e-mailben történt) megküldését követő 24 órán belül megkezdi a Beszállító/Szolgáltató.
5.4 Amennyiben a Beszállító/Szolgáltató ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Beszállító/Szolgáltató költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni, és a javítással felmerült bruttó költségeket a Beszállítóval/Szolgáltatóval szemben jogosult érvényesíteni. Amennyiben a Beszállító/Szolgáltató helyett a Megrendelő végzi el a javítási munkálatokat, a Megrendelő a javítás összege 10%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult.
5.5 A Beszállító/Szolgáltató késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a szerződésben, megrendelésben kerül meghatározásra. Amennyiben a késedelemi kötbér mértékéről a Felek nem rendelkeznek a szerződésben, megrendelésben, úgy a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó Ár/Díj 1%-a, a kötbér felső mértéke pedig 10%-a.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1 A Megrendelő az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést:

  1. a Beszállítóval/Szolgáltatóval szemben felszámolási eljárás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás vagy bármely más, a Beszállító/Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével járó eljárás indul;
  2. a Beszállító/Szolgáltató késedelme eléri a 15 naptári napot, vagy a Megrendelő azonnali javítási intézkedésének a Beszállító/Szolgáltató 3 munkanapon belül nem tesz eleget;
  3. A Beszállító/Szolgáltató a további munkavégzést megtagadja;
  4. a Beszállító/Szolgáltató a Megrendelő utasítását ismételten megtagadja, vagy a munkavégzéssel felhagy;
  5. a Szolgáltató érvényes felelősségbiztosítás nélkül végez munkát.

6.2 A Megrendelő a jelen szerződés a 6.1.a-e. pontjában foglalt felmondása esetén a nettó Ár/Díj összege 10%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult.
6.3 A Beszállító/Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést:

  1. a Megrendelővel szemben felszámolási eljárás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás vagy bármely más, a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével járó eljárás indul;
  2. a Megrendelő a Beszállító/Szolgáltató esedékes számlája megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esett.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsődlegesen a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
7.2 a Felek a Polgári Törvénykönyv 6:63. §-a (5) bekezdésének alkalmazását kizárják.
7.3 Adatvédelmi rendelkezések:

A Felek kötelesek megfelelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek.

Jelen Szerződés rendelkezései alapján a kapcsolattartói adatokat érintően a Felek adatkezelőnek minősülnek. Felek a következő kapcsolattartási adatokat kezelik: név, e-mail cím, telefonszám, és a kapcsolattartó aláírásának képe. A Felek kijelentik, hogy a személyes adatok továbbításához megfelelő jogalappal rendelkeznek és kötelesek a személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a GDPR által előírt követelményeket.

7.4 A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. Amennyiben a Beszállító/Szolgáltató a szerződés teljesítése érdekében a megrendelőtől bármilyen dokumentumot, tervet átvett, azt köteles a szerződés teljesítésekor a Megrendelő részére visszaszolgáltatni, az elektromos példányokat pedig törölni számítástechnikai eszközeiről. A Beszállító/Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésére referenciaként a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hivatkozhat.
7.5 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton oldanak meg, ennek eredménytelensége esetére jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
7.6 A Feleknek a jelen szerződés határidőben történő teljesítéséhez kifejezett érdeke fűződik, erre tekintettel a Megrendelő és a Beszállító/Szolgáltató között felmerült semmilyen jellegű vita nem ad alapot munkavégzés, Termék kiszállítása felfüggesztéséhez.
8. A szerződés és mellékletek közötti eltérés esetén a szerződés tartalma, a mellékletek közötti eltérés esetén a sorrendben előrébb álló melléklet tartalma irányadó.

A Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.